Comhlacht Forbartha aitiúil Acla

The Achill Local Development Company

Is comhlacht pobal é Comhlacht Forbartha aitiúil Acla. Bunaíodh CFAA chun ceannasaíocht agus tacaíocht a thabhairt agus chun stocaireacht a dhéanamh ar mhaithe le forbairt Paróiste Acla ó thaobh cúrsaí infreastruchtúir , cúrsaí sóisialta agus cúrsaí cultúrtha. Is comhlacht teoranta neamhbhrabúis é, gan scairchaipiteal agus is charantas claraithe é. Is iad príomhchuspóirí ball agus foirne CFAA , na cuidiú le fas agus rath na gnónna aitiúla, cur chun na Gaeilge, deireadh a chur le míbhuntaist pearsanta agus pobail agus cuidiú le forbairt infreastruchtúir. English

 • Ionad Foghlama agus Oiliúna

  Ta na cúrsaí i leanas ar siúl faoi lathair:

  • • Cúrsa Oidhreachta agus Cultúrtha FETAC leibhéal a 5
  • • Ranganna Gaeilge
  • • Teicneolaíocht: Ríomhairí do thosaitheoirí, Oiliúint ríomhaireachta Benefit 4
  • • Gairme: Cúrsaí Safepass, Cúrsaí CPC, Cúrsa sa gharchabhair oibre
  • • Gnó: Cúrsaí faoi do ghnó féin a chur ar bun, Cúrsaí ar bainistiú do chursaí airgeadais
 • Seirbhísí Teangacha

  Do Mhuintir na haite agus do ghnónna:

  • • Club Cúpla Focal
  • • Ranganna aonaracha sa Ghaeilge
  • • Seirbhís aistriúchain
  • • Ranganna cómhra Gaeilge
 • "A History of Achill"

  Ta ar nOifigeach Cultúir agus Oidhreachta ag obair faoi lathair le Muintir Acla ar leabhan " A History of Achill a foilseofar go luath i 2016.

 • Cúrsa Oidhreachta agus Cultúrtha FETAC leibhéal a 5

  Ta 16 mhacléinn ag freastal ar chúrsa Oidheachta agus Cultúrtha FETAC leibhéal a 5 ón 15ú Marta go dtí an 16ú Eanair. Déanfaidh siad staidéar ar réimse leathan abhar:

  • • Seandalaíocht
  • • Antraipeolaíocht
  • • Stair aitiúla
  • • Seirbhís do chustaiméirí
  • • Cumarsaid
  • • Chomh maith le sin déanfaidh siad obair phraicticiúil ar an iris Nasc Acla/ Achill Link
 • Ionad Acmhainní

  Ta réimse leathan seirbhísí ar fail do Mhuintir Acla agus do gnóanna Acla:

  • • Tacaíocht Riarachain: Seirbhís idirlíne, Wifi, fotacóipeail, lannala, faics agus scanadh
  • • Tóiraíocht Poist: Réiteadh CV
  • • Seirbhísí Gnó: Cuirtear seirbhísí tacaíochta ar fail do ghnóanna ó thaobh pleanala. Tugann muid comhairle do ghnónna agus d'fhiontraithe maidir le heolas faoi na tacaíochtaí ata ar fail ó na heagrais stait agus cuidiú chun teagmhail a dhéanamh leo.

NEW! The Achill Experience

Beidh an t-Ionad “Achill Experience”mar an chéad Ionad Turasóireachta uile – aimsírthe agus uisceadáin (Aquarium) i gContae Mhaigh Eó agus le feiscint ann beidh;

 • • Dhá umar uisce salann ata théama ar Ailt Mhionáin Acla agus raic long an Armháid Spánaic ar Acaill Beag agus ata líonta le éisc nadúrtha agus beidh eolas suimiúil ar na h-éisc difriúla ata le feiceál isteach ins na h-umair.
 • A• Umar oscailte “Touch” áit ina mbeidh tú ábalta do lámh a chur ar chuid de na h-eisc.
 • • Umar tropánach áit ata chónaí ar Nemo agus a cháirde.
 • • Eolas faoí Liamhán Gréine (Basking Shark) tábhachtach Acla trí taispeántas Audio..
 • • Istigh san t-Ionad tá le féachaint agat chomh maith athchórú déanta ar ceann de na sean bothán ata scaipithe san Baile Tréighte na tighte “Boley” a bhí le feiscint in Acaill san 17ú agus 18ú aois . Tá scéal stairiúil an “Baile Tréighte “le feiceáil ar “Audio Visual”a thuganns tuiscint duit ar stad saol na ndaoine bochta ag an am sin.
 • • Tá turas páistí scoile óga á eagrú againn i lathair na huaire , ina mbeidh ceardlanna ar dearadh bothán “pop up”ar fáil do na daltaí agus goleor imeachtaí suimiúla eile eagraithe dóibh.

Nasc Acla/Achill Link 2016

Foilsíonn CFAA an Nasc Acla/Achill Link . Tugann an iris seo léargas iontach ar shaol Mhuintir Acla. Ta réimse leathan altanna ann, abhair a bhaineann le cúrsaí aitiúla chomh maith le altanna ó Mhuintir Acla ata scaipthe ar fud an domhain. Ta iar eagrain den iris ar fail ó CFAA agus ta an eagran reatha de Nasc Acla/Achill Link 2016 le ceannach ar €5.


Foghlaim cén chaoi le dul AR LINE

Dha uair a' chloig sa seactain ar feadh 4 seachtaine ag CFAA, An Caol, Acaill. Taille an chúrsa €20. Chun tuilleadh eolais a fhail, déan teagmhail le Linda ar 098 43292 na seol ríomhphoist chuig linda@acaill.com.


Clar Staidéir ar Turasóireacht Chultúr agus Oidhreacht

Cuireann Comhlacht Forbartha aitiúil Acla , failte roimh fiosrúchain uaibh siúd a bhfuil spéis acu a bheith rannphairteach in ar gClar nua Turasóireacht Staidéir, ar Chultúr agus Oidhreacht, FETAC 5. Cé go bhfuil clarúchain an chúrsa déanta cheana, ta líon teoranta aiteanna ar an gcúrsa go fóill. Beidh an cúrsa seo ar siúl in Acaill, Co Mhuigheo. Cailiochta de réir treoilíntí an DSP/MSLETB. Gheobhaidh oiliúnaithe liúntas oiliúna le taisteal mas cuí. Beidh an cúrsa ar siúl ar feadh 44 seachtain ar bhun lan aimseartha. Ar na modúil a bhaineann leis an gcúrsa ta seandalaíocht, léirthuiscint ar Chultúr , Béaloideas Eitneolaíocht na hÉireann, Stair aitiúla,Cumarsaid Seirbhís do chustaiméirí , Taithí Oibre.

Dean teagmhail leo siúd i leannas chun d'ait a chur san aireamh ar an gcúrsa: CFAA 09843292, seol ríomphoist chuig linda@acaill.comna Oifig SFA Acla 098 45782 chun tuilleadh eolais a fhail.

Cúrsa Cuir Tús Le Do Ghó Féin

Ta muid i gcomhphairtíocht le Údaras na Gaeltachta ag eagrú Cúrsa , Cuir tús le do ghnó féin, a bheidh ar siúl thar ceithre la. Is saineolaí i gcúrsaí tionslaíochta , le blianta taithí a chuirfeadh an cúrsa seo i lathair go próisiúnta. Ní ga aon cailíocht a bheith agat. Is cúrsa an -phracticiúil é seo , a chlúdódh gach gné a bhaineann le gnó a thoiseacht agus a riaradh, ó thaobh cúrsaí pleanala , cúrsaí airgeadais, cúrsaí margaíochta agus gnéithe a bhaineann le bheith i do fhostóir. Cosnóidh an cúrsa €100 an duine agus ta aiteanna ar an gcúrsa teoranta. Ag deireadh an chúrsa beidh CFAA in ann comhoibriú agsu tacú leo siúd gur main leo an smaoineamh ata acu a fhorbairt ó thaobh teagmhail a dhéanamh le eagraíochta stait cuí, tacaíocht riarachain agus comhairle a chur ar fail.

Tuilleadh eolais ó Linda CFAA ag 09843292 na linda@acaill.com


Osclaíonn CFAA oifig Cultúir agus Teanga i nGob a’ Choire

Le 15 bliana anois ta Comhlacht Forbartha aitiúil Acla ag cur réimhse leathan seirbhísí ar fail i bParóiste Acla, cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge in measc, agus beidh oifig nua cultúir agus teanga a oscailt ag an gcomhlacht i nGob a’ Choire.Beidh an oifig suite i bhfoigneamh Údarais na Gaeltachta in aice le Comhar Creidmheasa Acla. Thug Tarlach Ó Duibhir, Príomhfheidhmeannach CFAA achoimire ar an ról tabhachtach a bheidh ag an oifig, 'beidh muid ag obair go dtlúth le Údaras na Gaeltachta agus eagraíochtaí eile sa pharóiste ,beidh cúram na hoifige seo ag díriú ar fhorbairt na Gaeilge agus cúrsaí oidhreachta agus cultúir'. Dúirt an Cathaoirleach CFAA , Padraig Mac Giollabhain, go raibh measúnú a dhéanamh ar Pharóiste Acla mar aon le gach ceantar Gaeltachta eile sa tír,mar cuid den phróiséis athbhreithníthe ar teorainne na Gaeltachta.Tabharfaidh an próiseas seo deis do Mhuintir Acla, ról gníomhach, larnach a bheith acu maidir le todchaí na Gaeilge mar theanga labartha sa pharóiste. Ta Coiste Cultúir agus Teanga, fó choiste , Chomhlacht Forbartha aitiúil Acla, gníomhach ag forbairt straitéisí ar mhaithe le todchaí na Gaeilge sa pharóiste agus ta na baill ag súil le mór le comhoibriú le gach ghrúpa sa pharóiste sa phróiseas seo.

Cúrsa Cáin VAT
La in iomlán

Tá Cúrsa Cáin VAT á eagrú fé Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla ar feadh lá in iomlán do ghhónna áitiúla in Áras Forbairt Acla, Caol Acaill. Beidh an Cúrsa seo á sheadhadh fé teagascóir profisiúnta le blianta taithí . Is deis iontach é seo a thapú d’éinne ata cuidiú uathú chun bainistiú a dheanamh ar a gcuid ghnó airgeadais. Clúdaithe fén Chúrsa VAT seo , Sochair (Benefits)difriúla , Conas clarú do VAT, Cad iad na rátaí difriúla ? Mórleabhar Creidiúnaithe agus Fiachóirí. Dáta tosnaithe ná 8ú Aibreán agus an costas ná €50 an duine . Má tá suim agat cur glaoch ar linda @ 098-43292 nó linda@acaill.com. .

Déan Teagmhail Linn

098-43292 info@acaill.com